NIEKUPUJGRATA.pl

Niekupujgrata.pl
Sebastian Drzewiecki
ul. 3 Maja 20a, Bydgoszcz
+48 513 048 775

Regulamin:

Postanowienia wstępne:

1.
Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług doradztwa, analizy i badania technicznego pojazdów osobowych przez Old Style Car Sebastian Drzewiecki.
2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje należy je rozumieć następująco:
2.1.
Organizator – Old Style Car Sebastian Drzewiecki z siedzibą w Bydgoszczy, ul.Halicka 22/58,
NIP: 9531651574, REGON: 091421825
2.2.
Zamawiający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia w celu skorzystania z Usługi,
2.3.
Usługa – usługa doradztwa, analizy i badania technicznego pojazdów osobowych,
2.4.
Regulamin – niniejszy regulamin,
2.5.
Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem strony WWW (http://www.niekupujgrata.pl/zamowienie.html), wiadomości e-mail lub telefonicznie,
2.6.
Opłata - cena za Usługę,
2.7.
Sprzedający – podmiot będący właścicielem lub dysponentem Pojazdu,
2.8.
Pojazd – samochód osobowy będący przedmiotem oceny w ramach Usługi.
3.
Zamawiający poprzez złożenie Zmówienia akceptuje niniejszy regulamin.
Zasady korzystania z usługi
1.
Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie z niniejszym Regulaminem i zapłata Opłaty.
2.
Organizator przystąpi do świadczenia usługi po złożeniu Zamówienia oraz uiszczeniu Opłaty przez Zamawiającego.
3.
Zamawiający w Zamówieniu zobowiązany jest wskazać Pojazd, miejsce, w którym Pojazd się znajduje oraz wybrany rodzaj Usługi.
4.
Organizator świadczy następujące rodzaje Usługi:
4.1.
Inspekcję Rozszerzoną,
5.
Informację o zakresie badania technicznego i analizy wchodzące w zakres poszczególnych rodzajów Usługi oraz wysokość opłaty za poszczególne rodzaje Usługi dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://www.niekupujgrata.pl
6.
Organizator świadczy usługi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Pojazd nie znajduje się w Bydgoszczy, należy wcześniej się z nami skontaktować w celu ustalenia kosztów dojazdu.
7.
Organizator przystąpi do badania Pojazdu w ramach usługi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w ciągu 24 godzin od uzyskania potwierdzenia uiszczenia Opłaty. W sobotę oraz dni wolne od pracy Organizator przystąpi do badania wedle możliwości czasowych.
8.
Termin, w którym Organizator przystąpi do badania Pojazdu zostanie uzgodniony z Zamawiającym oraz Sprzedającym.
9.
Po zakończeniu badania i analizy Pojazdu Organizator sporządzi i udostępni Zamawiającemu raport. Raport stanowi jedynie indywidualną opinię Organizatora o stanie technicznym Pojazdu i nie może być podstawą do roszczeń wobec Organizatora dotyczących Pojazdu. Organizator nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu.
10.
Warunkiem przystąpienia do badania Pojazdu przez Organizatora jest udostępnienie Pojazdu przez Sprzedającego.
11.
Opłatę zgodną z wybranym rodzajem Usługi należy uiścić na konto bankowe Organizatora przelewem.
12.
Organizator przystąpi do świadczenia usługi po uzyskaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na konto bankowe Organizatora. Organizator przystąpi do świadczenia usługi również po otrzymaniu przesłanego przez Zamawiającego potwierdzenia dokonania przelewu wygenerowanego przez system bankowości elektronicznej.
13.
W przypadku odmowy przez Sprzedającego udostępnienia Pojazdu do badania lub w przypadku, gdy Sprzedający nie dysponuje Pojazdem – Organizator zwróci Opłatę na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
14.
Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli niemożność dokonania badania lub analizy obejmuje jedynie część badań lub analiz określonych wskazanych jako wchodzących w zakres Usługi z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.
15.
Za świadczone usługi Organizator wystawia rachunek lub fakturę VAT, które po wykonaniu usługi przesyłane są Zamawiającemu na adres wskazany przez niego w Zamówieniu adres.
Reklamacje:
1.
Reklamacje dotyczące Usług należy przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
2.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres i numer telefonu składającego reklamację.
3.
Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od wykonania Usługi.
4.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia reklamacji.
5.
Składający reklamację w celu rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest udostępnić Pojazd.
6.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zwróci Opłatę uiszczoną przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
7.
Decyzja Organizatora o uwzględnieniu lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem Usługi jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Znajdź nas


Niekupujgrata.pl na większej mapie.Niekupujgrata.pl
ul. 3 Maja 20a, Bydgoszcz
Telefon: +48 513 048 775
E-mail: info@niekupujgrata.pl